TOFFY DIG

 • บริการขุดกระทู้ เว็บประมูล ทุกบอร์ดเกมส์ ค่ะ
 • บริการตั้งกระทู้ ทุกบอร์ดเกมส์ ค่ะ
 • ก่อนตัดสินใจ ใช้บริการที่ใด คุยกับเราก่อนสิค๊ะ...

PAYMENT

กรุณาแจ้งทางเราก่อนและหลังการโอนเงินทุกเครั้งค่ะ ตรวจสอบเลขที่ และชื่อบัญชีทุกครั้ง หากโอนผิดบัญชีที่ได้แจ้งไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบค่ะ

เลขที่บัญชี : - สอบถามทีมงาน

ชื่อที่บัญชี : มณีรัตน์ ไชยศิริ

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

สาขา : บางสะพาน

เลขที่บัญชี : - สอบถามทีมงาน

ชื่อที่บัญชี : มณีรัตน์ ไชยศิริ

ธนาคาร : กสิกรไทย

สาขา : บางสะพาน

Services

 • Toffy-Dig บริการรับขุดกระทู้ เว็บประมูล แบบเรียงสำหรับโปรโมทเซิฟ
  • บริการระบบ 5 กระทู้
  • บริการระบบ 10 กระทู้
 • บริการขุดกระทู้ทางเราจะเป็นผู้ตั้งกระทู้ให้ค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ
 • หากต้องการใช้บริการมากกว่า 10 กระทู้ สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ
 • Toffy-Dig บริการตั้งกระทู้สำหรับบอร์ดเกมส์ทุกบอร์ด
  • ระบบตั้งกระทู้คิดเป็นรายกระทู้
  • ระบบตั้งกระทู้เหมารายวัน

Promotions

 • โปรโมชั่นของทาง Toffy-Dig จะมีการเปลี่ยนอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
 • สามารถติดต่อสอบถามบริการได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่างค่ะ..

Rules Of Service

 1. กรณีที่เว็บประมูล ไม่สามารถใช้งานได้ทุกกรณี ทางเราจะไม่ชดเชยเวลาให้ค่ะ
 2. กรณีลูกค้าต้องการจองคิวงาน จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารตามหน้าเว็บ Toffy-Dig เท่านั้น หากท่านชำระเงิน ไม่ตรงกับบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบค่ะ
 3. กรณีที่ลูกค้าสอบถามและตกลงจะชำระเงิน กรุณาแจ้งวัน เวลาในการชำระเงิน หากลูกค้าไม่ชำระเงินตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ ถือว่าการจองคิวดังกล่าวยกเลิก
 4. ทางเราจะติดต่องานกับช่องทางที่ท่านได้ทำการว่าจ้างกับเราเท่านั้น หากท่านต้องการเปลี่ยนช่องทางการติดต่อ ให้ใช้ช่องทางการติดต่อเดิมแจ้งมาค่ะ
 5. หลังจากที่ท่านได้ตกลงว่างจ้าง + โอนเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านตกลงจะว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะไม่มีการคืนเงินให้กับท่านไม่ว่าเกิดกรณีใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ ( ขอให้ท่านคิด ไตร่ตรอง วางแผน ให้ดีก่อนทำการว่าจ้างค่ะ ) ยกเว้นเป็นความผิดพลาด หรือทาง Toffy-Dig ไม่สามารถทำงานให้ท่านได้ ทางเราจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนสำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ให้บริการลูกค้าค่ะ
 6. กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาใดๆก็ตาม และจะขอเลื่อนบริการ ทางเราจะหัก 50% สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ให้บริการลูกค้าค่ะ
 7. ทาง Toffy-Dig ขออนุญาติ ไม่ตอบคำถามใดๆ ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลของทาง Toffy-Dig และลูกค้าท่านอื่นๆ ค่ะ
 8. การคำนวณเงินคืนลูกค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเงินค่ะ
 9. หลังจากโอนเงินเพื่อเป็นการว่าจ้างงานขุดกระทู้เรียบร้อยแล้ว ทางเราถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไข และตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของทางเราเรียบร้อยแล้วน๊ะค๊ะ
© Copyright AllRight 2014 Reserved Toffy-dig.com , Design Zeny-Design.com